Polityka prywatności i cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kancelaria-banasik.pl (dalej: „Serwis”) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest adwokat Marcin Banasik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Law&Investments Marcin Banasik Kancelaria, adres: ul. Piłsudskiego 40/1, 31-111 Kraków, posiadający numer NIP: 6561663528 (dalej: „Administrator”).
  1.2 W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora, kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą̨ poczty tradycyjnej pod adresem: adwokat Marcin Banasik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Law&Investments Marcin Banasik Kancelaria, adres: ul. Piłsudskiego 40/1, 31-111 Kraków, poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48 12 422 18 08. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie w zakładce „Kontakt”.
  1.3 Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
  1.4 W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
  2.1 Wszelkie dane osobowe gromadzone są przez Administratora na zasadzie pełnej dobrowolności.
  2.2 Serwis zbiera dane Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Klienta w Serwisie.
  2.3 Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie realizacji umowy zawartej przez Administratora z Klientem jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta.
  2.4 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez do czasu zakończenia czynności związanych ze sprawą, w związku z którą Administrator otrzymał te dane, oraz do czasu przedawnienia roszczeń Administratora z tytułu umowy. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych, będą przetwarzane przez maksymalny okres 6 lat od zakończenia umowy.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  3.1 Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
  3.2 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  – zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  – w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
  – adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  – prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
  – w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
  – w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
  3.3 Klient podaje następujące dane osobowe w trakcie kontaktu z Serwisem i Administratorem: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu kontaktowania się z Klientem, ewentualnego przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.
  3.4 Klient może również nie podawać wyżej wymienionych danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie skontaktować się z Klientem lub nie być w stanie wykonać Umowy.
  3.5 Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celach:
  – bieżącego kontaktu z Klientem,
  – świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – analitycznych, statystycznych, optymalizacyjnych, usprawniających– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
  – ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
  3.6 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
  – pracownicy, współpracownicy Administratora,
  – podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  – firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych.
  3.7 Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.

 

 1. PRAWA KLIENTÓW
  4.1 Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  – dostępu do danych,
  – sprostowania danych,
  – usunięcia danych,
  – ograniczenia przetwarzania danych,
  – przenoszenia danych,
  – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  zgodnie z przepisami wynikającymi z RODO.
  4.2 Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 12 422 18 08 lub przesyłką poleconą na adres siedziby Administratora.
  4.3 Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane celów wskazanych przez Klienta. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku na adres [email protected].
  4.4 Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4.5 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  5.1 Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki.
  5.2 Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
  5.3 Gdy Klient kontaktuje się w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

 

 1. ZABEZPIECZENIA
  6.1 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  6.2 Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
  6.3 Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  6.4 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  6.5 Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  – szyfrowanie danych osobowych,
  – zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  – zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  – regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

 1. PLIKI COOKIES
  7.1 W celu uczynienia Serwisu bardziej atrakcyjnym dla Klienta, Administrator posługuje się plikami „cookies”. Plik cookie to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Klienta podczas korzystania z Serwisu. Informacje zbierane automatycznie przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Administratora do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klienta z Serwisu. Dzięki plikowi cookie, przeglądarka Klienta może zostać rozpoznana przez witrynę należącą do Administratora.
  7.2 Stosowane przez Administratora cookies są̨ bezpieczne dla urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do urządzeń́ Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
  7.3 Większość używanych przez Administratora cookies jest po zakończeniu sesji przez Klienta usuwana z jego dysku twardego („session cookies”).
  7.4 Pozostałe pliki cookies pozostają na komputerze Klienta w celu umożliwienia rozpoznania komputera Klienta podczas kolejnej wizyty („persistent cookies”).
  7.5 Firmy partnerskie Administratora nie mogą gromadzić bądź przetwarzać danych osobowych pozyskanych za pomocą plików cookies od Klienta.
  7.6 Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
  7.7 W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  – Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  – Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  – Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
  – Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  – Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  – Android – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  – Safari (iOS) – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  – Windows Phone – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  – Blackberry – https://help.blackberry.com/pl/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html
  7.8 Wyłączenie przez Klienta w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu.

 

 1. LOGI SYSTEMOWE
  8.1 Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Klienta automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są̨ do przekazywane Serwisowi przez przeglądarki internetowe. Informacje te są̨ zapisywane w postaci logów zawierających:
  – stronę̨ internetową, z której Klienci weszli na stronę̨ Serwisu,
  – adres IP,
  – datę̨ i czas dostępu,
  – przesłaną ilość danych,
  – informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.
  8.2 Informacje te wykorzystywane są̨ w szczególności w celu zarzadzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiazywania, analizowania ewentualnych naruszeń́ bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są̨ łączone z danymi osobowymi Klientów Serwisu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  9.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezamówionych wiadomości nie będących informacją handlową. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu, prośby o wypełnienie ankiety) bądź też zwyczajowe niekomercyjne wiadomości (np. życzenia, komunikaty systemu). Opisane wyżej wiadomości mogą być przesyłane do Klienta przez podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania.
  9.2 W Serwisie mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie kliknięcia przekierowują Klienta na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania cookies. Zachęcamy Klientów korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych obowiązujących na tych stronach.
  9.3 Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Klientów. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  – zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta,
  – rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.
  9.4 Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.
  9.5 W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Serwis zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa.
  9.6 Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Klienta, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Klientowi za pośrednictwem Serwisu.
  9.7 Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności i cookies nastąpiła w dniu 25 maja 2018 roku.