Niekonwencjonalne znaki towarowe

Na co dzień spotykamy się zwykle z rejestracją tzw. konwencjonalnych znaków towarowych. Należą do nich znaki słowne, graficzne czy słowno-graficzne. Jednak coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy chcemy objąć ochroną inne niż tradycyjne przedstawienia znaków – mowa tu o niekonwencjonalnych znakach towarowych.

W związku z rozwojem technologii, który jest widoczny już prawie w każdej dziedzinie życia, przedsiębiorcy dążą do rejestracji nietypowych znaków towarowych. Głównymi kategoriami, jakie można wyróżnić w tym temacie, są znaki przestrzenne np. znaki trójwymiarowe, znaki przedstawiające kolor, dający się odróżnić od innych, hologramy, znaki animowane i video, gesty, znaki dźwiękowe, zapachowe, smakowe czy dotykowe. Jak widać spektrum tych znaków jest bardzo zróżnicowane i nie sposób ująć tak innych od siebie znaków w jednolity sposób. Ich wspólną cechą jest jednak na pewno swego rodzaju innowacyjność – większość z nich nie mieści się po prostu w ramach klasycznych kategorii znaków do rejestracji. Dlatego też krajowe i międzynarodowe urzędy krajowe wyszły naprzeciw oczekiwaniom nowoczesności i umożliwiły procedurę rejestracji również tych nietypowych oznaczeń.

Warto jednak zaznaczyć, że o ile w przypadku tradycyjnych znaków towarowych procedura ich rejestracji nie jest bardzo skomplikowana, jeżeli spełnione są wszystkie podstawowe wymagania, to przyjęcie zgłoszenia niekonwencjonalnego znaku towarowego obwarowane jest większą liczbą warunków, jakie musi spełnić taki znak. Co więcej, często kryteria te nie są jednoznaczne i ocena ich występowania jest nieprzewidywalna.

Procedura ta nie jest jednak niemożliwa – pokazują to przykłady rejestracji tak nietypowych znaków towarowych jak zapach świeżo skoszonej trawy czy zapach truskawek. Nie jest to praktyka powszechna, ponieważ do tej pory doszło do tego typu zgłoszeń zakończonych sukcesem tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Mając jednak na uwadze fakt, że rozwój dosięga stopniowo wszystkich państw, można przypuszczać, że już niedługo takie rejestracje staną się powszechne również w innych krajach. Przykładem podążania w tym kierunku jest m. in. zniesienie wymogu przedstawienia graficznego znaku towarowego wprowadzone od 1 października 2017 roku przez EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) w odniesieniu do znaków towarowych Unii Europejskiej.