Nowelizacja prawa karnego

W lipcu bieżącego roku doszło do zmian w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego oraz w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Najistotniejszą ze zmian jest przede wszystkim wprowadzenie obowiązku zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich, a także niektórych innych przestępstw.

Nowelizacja ta ma na celu poprawę poziomu ochrony małoletnich i osób nieporadnych. Zwiększono także karalność niektórych innych przestępstw, w szczególności tych dotyczących wolności, rodziny i opieki.

Do dotychczasowego katalogu przestępstw, co do których istnieje obowiązek poinformowania organów ścigania o ich istnieniu dodano przestępstwa: ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia (wspólnie z inną osobą lub wobec małoletniego poniżej 15 lat lub wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry) także ze szczególnym okrucieństwem, wykorzystania seksualnego, bezradności, niepoczytalności, pedofilii. Kara za niepoinformowanie organów ścigania o przestępstwie pomimo takiego obowiązku nie zmieniła się – nadal może ona sięgać 3 lat pozbawienia wolności.

Jeśli chodzi o zwiększenie karalności niektórych przestępstw, to nowelizacja wprowadziła karę minimum 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, do 5 lat pozbawienia wolności sąd będzie mógł orzec w przypadku uprowadzenia i porzucenia, a w przypadku przestępstwa znęcania się wyodrębniono jego nową kategorię – znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na wiek lub stan zdrowia, które jest karane karą pozbawienia wolności do lat 10.

Źródło: www.infor.pl