O nadpłatę można prosić w ostatniej chwili

Jeżeli ze stempla pocztowego wynika, że wniosek o zwrot nadpłaty został nadany przed terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego, to urząd musi go rozpatrzyć, choćby otrzymał go już po upływie przedawnienia.
(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1492/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl