Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Od tej daty podmioty reprezentujące Skarb Państwa są zobowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej RP o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100 000 000 zł.

Zamawiający zaliczający się do grupy wyżej wskazanych podmiotów, udzielający zamówień na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 100 000 000 zł, są zobowiązani przedłożyć Prokuratorii Generalnej RP wniosek o wydanie opinii prawnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej RP nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku gdy sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest wymagane.

Ponadto, zamawiający zaliczający się do grupy podmiotów, o której mowa wyżej, od 1 lipca br. są zobowiązani uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej RP w przedmiocie projektu:

a) umowy o doradztwo prawne, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,
b) zmiany umowy o doradztwo prawne podwyższającej wynagrodzenie do kwoty przekraczającej kwotę, o której mowa w pkt 1,
c) umowy o doradztwo prawne, w której maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona.
Wniosek o wydanie takiej opinii prawnej powinien być przedłożony Prokuratorii Generalnej RP nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej RP nie później niż na 4 dni, przed planowanym zawarciem umowy.

Źródło: www.uzp.gov.pl