Odpowiedzialność wekslowa

Elementy, takie jak czyli polecenie bezwarunkowego zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, nazwisko osoby, która ma zapłacić, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności oraz nazwisko osoby, na której rzecz zapłata ma być dokonana, stanowią warunki, są niezbędne, by uznać dokument je zawierający za weksel właściwy. Brak któregokolwiek z nich powoduje, że mamy do czynienia z wekslem in blanco.

Weksel ten aby był bezpieczny oprócz podpisu dłużnika musi zawierać co najmniej oznaczenie daty jego wystawienia, oznaczenie remitenta oraz wzmiankę, że pomiędzy stronami została zawarta umowa wekslowa, która określa zasady jego wypełnienia. Umowa wekslowa powinna zawierać datę jej zawarcia (powinna być tożsama z datą wystawienia weksla), oznaczenie stron umowy, oświadczenia dłużnika, iż przekazuje oznaczonemu remitentowi weksel in blanco, określenie sposobu wypełnienia weksla in blanco w przyszłości, opis weksla in blanco, zastrzeżenie, iż po rozliczeniu weksel musi być zwrócony wystawcy, oświadczenie, iż remitent zgadza się na warunki umowy wekslowej oraz podpisy dłużnika i remitenta.

Prawidłowe wypełnienie weksla in blanco gwarantuje ochronę zarówno wystawcy jak i remitentowi. Co w przypadku jednak jego błędnego wypełnienia? Zgodnie z wyrokiem SA w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r., I ACa 347/15 „w razie wypełnienia weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem osoba, która wręczyła weksel in blanco odpowiada wekslowo w takich granicach, w jakich odpowiadałby w razie prawidłowego wypełnienia weksla, a w wyniku wypełnienia weksla in blanco częściowo niezgodnie z porozumieniem na niekorzyść osoby na nim podpisanej, osoba ta może stać się zobowiązana wekslowo w granicach, w których tekst weksla odpowiada porozumieniu”. Właściwie wypełniony weksel wyznacza więc granice odpowiedzialności wystawcy.

W sytuacji sądowego sporu zgodnie z wyrokiem SA w Katowicach z dnia 20 maja 2015 r., I ACa 1014/14 „w razie wystawienia weksla in blanco, któremu towarzyszy porozumienie co do przesłanek jego wypełnienia, to na wystawcy spoczywa ciężar wykazania, że weksel uzupełniony został niezgodnie z porozumieniem, remitent natomiast nie musi wykazywać okoliczności przeciwnej”. Z tego orzeczenia wynika jednak, że to wystawca musi dowodzić nieprawidłowości w wypełnieniu weksla, a zatem ochrona jego odpowiedzialności uzależniona jest od możliwości wskazania przez niego błędnego uzupełnienia weksla przez jedną ze stron.

Źródło: www.infor.pl