Nie ma ulgi na złe długi, gdy nie zapłaci konsument

Kto nie dostanie zapłaty od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie ma co liczyć na korektę podstawy opodatkowania i należnego VAT.

NSA stwierdził, że sposób uregulowania ulgi na złe długi w polskiej ustawie o VAT nie narusza unijnej dyrektywy VAT. Z art. 90 ust. 2 tej dyrektywy wynika, że państwa członkowskie mają prawo ustanowić szczegółowe zasady obniżania podstawy opodatkowania. Tym samym, brak możliwości skorygowania podstawy opodatkowania w odniesieniu do transakcji nieopłaconych przez konsumentów, nie jest sprzeczny z dyrektywą.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1962/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl