Zyski starych SKA też bez zwolnienia podatkowego

Dywidendy wypłacane przez następców prawnych spółek komandytowo-akcyjnych z zysków SKA są opodatkowane także wtedy, gdy do zmiany formy prawnej doszło przed 2014 r.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1214/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl